جستجوی ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 8.333ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 14.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت شرقی4

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شریف واقفی3

قیمت کل : 5.324ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه عسگریه10

قیمت کل : 2.7ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 3ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 3.64ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی5

قیمت کل : 8.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 8.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top