جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 880ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 7.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 4.332ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 18ميليارد

سن بنا , شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 4.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 1.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 12

قیمت کل : 3.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 2.85ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 8ميليارد

سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top