جستجوی ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه وحید6

قیمت کل : 16ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو ممر, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی5

قیمت کل : 100ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,مشارکت در ساخت در اصفهان منطقه آپادانا دوم6

قیمت کل : 12.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول3

قیمت کل : 12.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ناژوان

قیمت کل : 4.39ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ مفید6

قیمت کل : 5.9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرداویچ6

قیمت کل : 19.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 5.6ميليارد

370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 5.25ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی غربی, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 5.18ميليارد

250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 40سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top