جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق سوم

کاربری کشاورزی, سن بنا , شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار

قیمت کل : 1.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه کلمان

قیمت کل : 1.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ابشار 6

قیمت کل : 45ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه پل شیری یکم

قیمت کل : 20ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 8.9ميليون

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه منوچهری3

قیمت کل : 4.28ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه7

قیمت کل : 6.65ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهراباد 4

قیمت کل : 9.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 24.3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top