توضیحات عضو شورای شهر درباره پشت‌بام فروشی در تهران

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گزارش قابل استناد و دقیقی درباره پشت‌بام فروشی به دست‌مان نرسیده است، گفت: بازار مسکن در تهران عمدتا در خدمت سوداگری قرار دارد.

علي اعطا،درباره بروز پديده پشت بام فروشي به علت گراني مسكن در پايتخت، اظهار داشت: اطلاعات دقيق و قابل استنادي در اين زمينه به دست ما نرسيده است هر چند اصل موضوع را نامحتمل نمي‌دانم.

وي افزود: اگر بخواهيم به اين موضوع به عنوان يك تخلف شهرسازي نگاه كنيم، تخلف از سر استيصال است و به طور كلي تخلفات شهرسازي دو منشأ متضاد دارد كه يكي از سر طمع و آز و ديگري از سر استيصال است.

سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: پديده پشت‌بام‌خوابي و فروشي تخلفي از سر استيصال و نه از سر طمع و آز است كه با ناديده گرفتن علت‌ها معلول‌ها از بين نمي‌رود.

اعطا عنوان كرد: اگر در مواجه با پديده پشت‌بام فروشي اولويت اصلي برخورد با تخلف شهرسازي شود معنايش اين است كه علت را رها كرده و معلول را فقط در نظر گرفته‌ايم. همچنين با توجه به مشكلات عديده اقتصادي، بدمسكني، فقر مسكن  و افزايش شديد قيمت آن بايد تا تأمل بيشتري با موضوعاتي مانند پشت‌بام خوابي و فروشي مواجه شد.

وي خاطرنشان كرد: در تهران تعداد زيادي واحد خالي ملك داريم و بازار مسكن كمتر در خدمت تقاضاي واقعي بوده و عرضه عمدتاً در خدمت سوداگري قرار دارد.

گزارش اشکال Top