تپش بازار مسکن در چهار منطقه تهران

تیرماه ۱۳۹۹ در حالی شاهد افزایش ۱۹۳ درصدی سالیانه و ۳۰ درصدی ماهیانه معاملات در شهر تهران بودیم که چهار منطقه ۵، ۴، ۲ و ۱۰ از بین مناطق ۲۲ گانه ۴۰.۶ درصد معاملات را به خود اختصاص دادند و البته شاهد جهش چندانی در مقیاس بالاتر از میانگین قیمت شهر در این مناطق نبودیم.

بازار مسكن شهر تهران در تيرماه ۱۳۹۹ تغيير معاملات و قيمت را نسبت به خرداد امسال و تير ماه پارسال تجربه كرد. متوسط قيمت حدوداً ۲۱ ميليون توماني شد كه رشد ۵۷ درصد نسبت به سال قبل و افزايش ۱۰ درصد را نشان داد. معاملات نيز با ۱۴ هزار و ۴۷ فقره به حالت نرمال برگشت و از جهش ۱۹۳ درصد نسبت به تيرماه پارسال و افزايش ۳۰ درصد نسبت به خرداد امسال حكايت داشت.
از نمايه هاي معني دار معاملات در تير ماه مي توان به رشد ساليانه بالاي ۲۰۰ درصدي خريد و فروش در مناطق ۳، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۳ و ۲۲ اشاره كرد. در منطقه ۱۳ معاملات رشد ساليانه ۳۱۴ درصد داشت در حالي كه در اين ليست مناطق ۶، ۱۱، ۱۳ و ۲۲ جزو ۱۰ منطقه پر تقاضاي تهران محسوب نمي شوند.
منطقه ۱۹ پيشتاز تورم
در خصوص كارنامه بازار از نظر قيمت نيز بالاترين نرخ رشد ساليانه به منطقه ۱۹ تعلق داشت كه البته با توجه به تعداد پايين معاملات در منطقه ۱۹ كه با ۸۰ فقره قرارداد خريد و فروش در تيرماه تنها منطقه اي بود كه داراي تعداد معاملات كمتر از ۱۰۰ فقره بوده است تغييرات قيمتي نيز به همان نسبت اهميت خود را از دست ميدهد. بر اين اساس رشد ۶۶ درصدي ساليانه قيمت در منطقه ۶ با ۵۶۹ معامله در تيرماه ۱۳۹۹ مي تواند قابل توجه باشد.
حدود ۷۳ درصد معاملات در ۱۰ منطقه شهر
از طرف ديگر بالاترين تعداد معاملات به ميزان ۷۳.۱ درصد به ترتيب در مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۷، ۱، ۸، ۳ و ۱۵ انجام شد. ۴۰.۶ درصد قراردادهاي خريد و فروش تنها در چهار منطقه ۵، ۴، ۲ و ۱۰ منعقد شده است. منطقه ۵ با ۱۴.۹ درصد از معاملات كماكان پيشتاز تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن در تهران است.

گزارش اشکال Top