قیمت اوراق مسکن باز هم افزایش یافت

قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن که پس از افزایشی چشم گیر در اردیبهشت ماه، مجددا کاهشی شده بود، دوباره اوج گرفته است به طوریکه آخرین قیمت (قیمت اوراق خرداد امسال) بیش از ۷۶ هزار تومان است.

قيمت هر برگ اوراق تسهيلات مسكن كه فروردين و ارديبهشت سال جاري، ۸۰ هزار تومان بود، در خردادماه به ۵۷ هزار و ۱۰۰ و ۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان كاهش يافته بود. اما روند كاهشي اين اوراق ادامه نيافت و اكنون شاهد آن هستيم كه قيمت اين اوراق به محدوده ۷۶ هزار تومان رسيده است.

بر اين اساس تسه (اوراق) فروردين، ارديبهشت و خرداد سال جاري به ترتيب ۷۵ هزار و ۲۰۰، ۷۵ هزار و ۴۰۰ و ۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان قيمت دارد.


تسه  فروردين، ارديبهشت و خرداد سال ۱۳۹۸ نيز به ترتيب ۷۴ هزار و ۴۰۰، ۷۴ هزار و ۵۰۰ و ۷۴ هزار تومان قيمت دارند. قيمت هر برگ از اوراق تسهيلات مسكن بانك مسكن در تير با قيمت ۷۴ هزار و ۱۰۰ و در  مرداد و شهريور سال ۱۳۹۸ نيز با قيمت  ۷۴ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد مي‌شود.

قيمت اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشته نيز ۷۴ هزار و ۳۰۰، ۷۴ هزار و ۲۰۰ و ۷۵ هزار و ۲۰۰ تومان بوده و هر برق اوراق تسهيلات مسكن در دي، بهمن و اسفند سال گذشته نيز با قيمت‌هاي ۷۳ هزار و ۹۰۰، ۷۴ هزار و ۸۰۰ و ۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ستد مي‌شود.

بنابراين هزينه وام مسكن در اين گزارش بر اساس آخرين قيمت كه همان قيمت اوراق خرداد سال جاري (۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان) است، محاسبه شده است.

قيمت اوراق براي مجردها و متاهل هاي تهراني

بر اين اساس، با توجه به اينكه مجردهاي ساكن تهران مي‌توانند تا ۱۴۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند كه شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن و ۴۰ ميليون تومان جعاله مي‌شود؛ بنابراين براي ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات بايد ۲۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه اين تعداد اوراق با تسه ۷۶ هزار و ۳۰۰ توماني ۱۵ ميليون و ۲۶۰ هزار تومان مي شود كه با در نظر گرفتن ۴۰ ميليون تومان وام جعاله كه براي آن بايد ۸۰ ورق  به مبلغ شش ميليون و ۱۰۴ تومان خريداري كنند، ۲۱ ميليون و ۳۶۴ هزار تومان مي شود.

زوج‌هاي تهراني نيز بر همين اساس مي‌توانند تا سقف ۲۴۰ ميليون تومان شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن براي هر نفر و ۴۰ ميليون تومان وام جعاله دريافت كنند؛ بنابراين زوجين بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه آن ۳۰ ميليون و ۵۲۰ تومان است كه همراه با شش ميليون و ۱۰۴ هزار تومان وام جعاله كه براي آن بايد ۸۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند، در مجموع بايد ۳۶ ميليون و ۶۲۴ هزار تومان پرداخت كنند.

قيمت اوراق در ساير استان ها

سقف اين تسهيلات براي مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ ميليون تومان رسيده كه براي آن بايد ۱۶۰ برگه خريداري شود كه هزينه آن ۱۲ ميليون و ۲۰۸ هزار تومان است. اين وام براي ساير مناطق شهري ۶۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است كه بايد براي آن ۱۲۰ برگه خريداري شود كه هزينه آن ۹ ميليون و ۱۵۶هزار تومان مي‌شود.

گزارش اشکال Top