جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 4.3ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.8ميليارد

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3.2ميليارد

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 1.5ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 6.12ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهرانسر

رهن : 170ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون

60متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , نما آجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top