جستجوی ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خ فیاض بخش ک رفیعا نبش قاسمی

قیمت کل : 5.5ميليارد

160متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خ ایران ک رحمانی پور ک سینکی

قیمت کل : 2.7ميليارد

180متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خورشید

قیمت کل : 2ميليارد

107متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه زرین خامه بن بست بایرامی

قیمت کل : 2.43ميليارد

152متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خ صفی علیشاه ک زاهد

قیمت کل : 2.77ميليارد

154متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه ک واسعی بن بست خمامی

قیمت کل : 3.775ميليارد

151متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خورشید

قیمت کل : 8.4ميليارد

336متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top