جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه خ شمس

قیمت کل : 2.5ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

140متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 500ميليون رهن : 100ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ززگری

رهن : 20ميليون اجاره : 10ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 40ميليون اجاره : 6.5ميليون

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 36ميليون

385متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران - کمیل

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 30ميليون اجاره : 1.87ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 180ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 6.2تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 230ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top