جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 125ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 75ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 350تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در تفرش منطقه بازار

رهن : 1ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه زرین خامه بن بست صالحی

رهن : 65ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 55متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در تفرش منطقه شهرک امام خمینی

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top