جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه گلدیس فاز 1

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 160ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 44متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 45ميليون اجاره : 300تومان

34متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 7سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 75ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 170ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top