جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.9ميليارد

3 خواب 164متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.98ميليارد رهن : 400ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه استقلال

قیمت کل : 1.98ميليارد

180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.92ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.89ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.79ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.84ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.76ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.77ميليارد

3 خواب 169متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.92ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, جنوبی, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top