جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.905ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.9ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه پارکینگ رمپ, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.99ميليارد

3 خواب 166متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, دوممر شمالی جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه مهران

قیمت کل : 1.93ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دوممر شمالی جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.755ميليارد

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.95ميليارد

145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 1.92ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.93ميليارد

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه پارکینگ رمپ, شمالی, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top