جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.93ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.78ميليارد

4 خواب 217متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 1.92ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دونبش جنوبی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.84ميليارد

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه نوساز, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.86ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,مشارکت در ساخت در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 1.92ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 1.8ميليارد

4 خواب 228متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه پارکینگ رمپ پیلوت مسکونی, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.76ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه هنرستان

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top