جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی - شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 590ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 590ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 590ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه منفی 60, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top