جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

47متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سه نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top