جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون

3 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 310ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهرانسر

رهن : 300ميليون

1 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top