جستجوی ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه رستمرود

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه چمستان

قیمت کل : 1.15ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شورايي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه عباسا

قیمت کل : 2.175ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شورايي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 154ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه چمستان

قیمت کل : 20ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند ندارد, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top