جستجوی ملک

زمین روستایی جهت فروش,معاوضه در نور منطقه کاردکلا

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه ایزدشهر

قیمت کل : 5.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نور منطقه ایزدشهر

قیمت کل : 12.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه عباسا

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 10.48ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ساحلی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه خشت سر

قیمت کل : 4.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ساحلی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه ایزدشهر

قیمت کل : 2.9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ساحلی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه سرخرود

قیمت کل : 9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ساحلی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه ایزدشهر

قیمت کل : 11.9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ساحلی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه عباسا

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top