جستجوی ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه سرخرود

قیمت کل : 9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ساحلی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه ایزدشهر

قیمت کل : 11.9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ساحلی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه عباسا

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه چمستان

قیمت کل : 315ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شورايي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه سرخرود

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه سرخرود

قیمت کل : 84ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ساحلی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه خضرتیره

قیمت کل : 38ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه عباسا

قیمت کل : 7.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top