جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان سفید, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه روستای گچی

رهن : 3ميليون اجاره : 600تومان

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارمدرس

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

16متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 3ميليون اجاره : 700تومان

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه مسکونی, شمالی, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گویم

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

150متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه انباری, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما محصوری, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

300متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

160متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top