جستجوی ملک

ساختمان کامل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 50ميليون اجاره : 14ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نشاط3

رهن : 60ميليون اجاره : 11ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 26سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

15 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ملک بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 500متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top