جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

187متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 10ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

33متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 30متری سینماسعدی

رهن : 100ميليون اجاره : 11.5ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 100ميليون اجاره : 11.5ميليون

36متر متر مربع

سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

32متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 14ميليون

96متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top