جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 40ميليون اجاره : 9ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

16متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فخراباد

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

28متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 8.5ميليون

350متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top