جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه دانشگاه

3 خواب

سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه 8طبقه, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه حسینی الهاشمی

قیمت کل : 24ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 6ميليارد

3 خواب

کاربری باغ و باغچه, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه دینکان

قیمت کل : 2.1ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت حافظ

قیمت کل : 14.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 15.5ميليارد

4 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه یک طبقه, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 26.6ميليارد

3 خواب 280متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 12.1ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 7.5ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top