جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خاکشناسی

قیمت کل : 7.6ميليارد

3 خواب 181متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 7.5ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 3.6ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, نما اجر, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 3.57ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

قیمت کل : 3.565ميليارد

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 3.1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه همکف, دونبش, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.7ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 2.52ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 2.45ميليارد

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی غربی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تپه تلویزیون

قیمت کل : 2.38ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top