جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 100ميليون

380متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 128ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دونبش, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 120ميليون

سن بنا , سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 150ميليون

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند كاغذي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 100ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 140ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top