جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 150ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه طبقه اول, سیستم نقشه منزل دو طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 120ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 60ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه طبقه دوم, سیستم نقشه منزل دو طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 60ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار جمهوری

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هنگ

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top