جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه براصلی جهادسازندگی

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

383متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 400ميليون اجاره : 45ميليون

4 خواب 600متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 25سال , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 400ميليون اجاره : 50ميليون

230متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

3500متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 200ميليون اجاره : 45ميليون

900متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top