جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 20ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 24سال , سند تجاري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر معالی اباد

رهن : 150ميليون اجاره : 20ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل زرگری

رهن : 200ميليون اجاره : 24ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

1 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 25ميليون

35متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top