قیمت وام مسکن ۱۴۰۰

قیمت اوراق مسکن طی دو هفته گذشته نسبتا ثابت بوده است و بر اساس آخرین قیمت‌ها، متاهل های تهرانی برای این اوراق باید ۲۸ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان پرداخت کنند. در سایر شهرها برای اوراق این وام باید ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن هفت میلیون و ۱۸۸ هزار تومان است.

ررسي آخرين وضعيت قيمت اوراق مسكن نشان مي‌دهد كه هر برگ اوراق تسهيلات مسكن در مردادماه با قيمت ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان و در شهريورماه ۱۳۹۸ نيز با قيمت ۵۹ هزار و۶۰۰ تومان داد و ستد مي‌شود.

قيمت اوراق مهرماه سال ۱۳۹۸ نيز ۵۹ هزار و ۹۰۰، قيمت اوراق آبان ماه ۵۹ هزار و ۷۰۰ و قيمت اوراق آذرماه نيز ۵۹ هزار و ۷۰۰ بوده است. همچنين هر برگ اوراق تسهيلات مسكن در دي‌ماه، بهمن‌ماه و اسفندماه همان سال با قيمت ۵۹ هزار و ۱۰۰، ۵۹ هزار و ۳۰۰ و ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان معامله مي‌شود.

همچنين براي سال ۱۳۹۹ تسه فروردين‌ماه ۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان، تسه ارديبهشت‌ماه ۶۰ هزار تومان و تسه خردادماه ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان قيمت دارند.

هر برگ از اوراق تسهيلات مسكن بانك مسكن در تيرماه سال گذشته با قيمت ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان، در مردادماه ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان و در شهريورماه ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد مي‌شود.

اين اوراق درهر كدام از ماه هاي مهر، آبان‌ و آذرماه سال ۱۳۹۹ نيز ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان قيمت دارند.

اوراق تسهيلات مسكن در دي‌ماه سال گذشته با قيمت ۵۹هزار و ۴۰۰ تومان، در بهمن‌ماه با قيمت ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان و در اسفندماه با قيمت ۵۹هزار و ۹۰۰ تومان معامله مي‌شود كه اين گزارش نيز براساس قيمت اسفندماه سال گذشته نوشته شده است.

قيمت اوراق براي مجردها و متاهل‌هاي تهراني

براين اساس، با توجه به اين‌كه مجردهاي ساكن تهران مي‌توانند تا ۱۴۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند كه شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن و ۴۰ ميليون تومان جعاله مي‌شود، براي دريافت ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات بايد ۲۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كند كه هزينه اين تعداد اوراق با تسه ۵۹ هزار و ۹۰۰ توماني، ۱۱ ميليون و ۹۸۰ هزار تومان مي‌شود.

همچنين با در نظر گرفتن ۴۰ ميليون تومان وام جعاله كه براي آن بايد ۸۰ ورق به مبلغ چهار ميليون و ۷۹۲ هزار تومان خريداري كنند مجموع هزينه خريد اوراق به ۱۶ ميليون و ۷۷۲ هزار تومان مي‌رسد.

زوج‌هاي تهراني نيز برهمين اساس مي‌توانند تا سقف ۲۴۰ ميليون تومان شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن براي هر نفر و ۴۰ ميليون توان وام جعاله دريافت كنند؛ بنابراين زوجين بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه آن ۲۳ ميليون و ۹۶۰هزار تومان مي‌شود كه همراه با هزينه چهار ميليون و ۷۹۲ هزار توماني وام جعاله كه براي آن بايد ۸۰ ورق تسهيلات مسكن خريداري كنند در مجموع بايد ۲۸ ميليون و ۷۵۲ هزار تومان پرداخت كنند.

قيمت اوراق در ساير استان‌ها

سقف اين تسهيلات براي مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ ميليون تومان رسيده است كه براي آن بايد ۱۶۰ برگه خريداري شود كه هزينه آن ۹ ميليون و ۵۸۴ هزار تومان است.

اين وام براي ساير مناطق شهري ۶۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است كه بايد براي آن ۱۲۰ برگه خريداري شود كه هزينه آن هفت ميليون و ۱۸۸ هزار تومان مي‌شود.

 

گزارش اشکال Top