هزینه وام مسکن متاهلین درمرز ۲۴ میلیون تومان

روند ثابت هزینه وام مسکن در هفته چهارم فروردین سبب شد تا این رقم برای متاهلین در مرز ۲۴ میلیون تومان باقی بماند. اما این موضوع چه تاثیری بر وضعیت هزینه وام مجردین گذاشته است؟

گر متقاضيان وام مسكن بخواهند بدون ايستادن در صف مبلغي را براي خريد خانه از بانك مسكن اخذ كنند مي توانند از طريق خريد اوراق حق تقدم تسهيلات بانك مسكن (به‌صورت خلاصه تسه) اقدام به اين عمل نمايند.

مالكان اين اوراق مي‌توانند با مراجعه به بانك در ازاي هر برگه از آن، از امتياز استفاده از ۵۰۰ هزار تومان تسهيلات خريد يا ساخت مسكن استفاده كنند. ‌

برهمين اساس در هفته چهارم فروردين ماه روند هزينه وام مسكن مسيري ثابت داشت و تقريبا نسبت به پايان هفته قبل از آن تغييري را ثبت نكرد. اين ثبات قيمتي در بازار مسكن سبب شد تا نرخ سود در حد ۲۰٫۲ درصد مانده و تغييري را رقم نزند.

هزينه خريداوراق مسكن

در ابتداي هفته مذكور قيمت متوسط هر ورق ۵۱ هزار تومان به دست آمده بود كه نهايتا در همين در پايان همان هفته نيز در همين محدوده به ثبت رسيد.

طبق قواعد بانك مسكن سقف اين وام براي مجردين ۱۴۰ ميليون تومان و براي متاهلين ۲۴۰ ميليون تومان است. در اين صورت مجرد ها نهايتا نيازمند خريد ۲۸۰ ورق و متاهلين ۴۸۰ ورق خواهند بود.

بر اين اساس هزينه كل خريد اوراق تسه به منظور اخذ وام مسكن در هفته اي كه گذشت براي مجردها در روز شنبه ۱۴ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان محاسبه شد كه در پايان همان هفته نيز در نهايت به همين مبلغ رسيد.

هزينه وام براي متاهلين نيز مسيري مشابه با مجردين را سپري كرده و در انتها در حد ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

در حقيقت قيمت وام مسكن براي مجردين در حدود ۱۴ ميليون تومان و براي متاهلين نيز در مرز ۲۴ ميليون تومان قرار گرفت.

در اين ميان گران ترين روز هفته به يكشنبه ۲۲ فروردين تعلق داشت. در اين روز هزينه وام براي مجردين ۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و براي متاهين ۲۴ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شد.

 

نرخ سود موثر

بانك مسكن نرخ اسمي اوراق را در محدوده ۱۷٫۵ درصد عنوان كرده است. با توجه به اينكه متقاضيان دو هزينه را براي دريافت وام مي پردازند بنابراين نرخ سود اين وام از محدوده فوق جدا خواهد شد.

نخست هزينه اي است كه مجردين و متاهلين در قبال دريافت وام مسكن مي پردازند و هزينه ثانويه مبلغي است كه آنها در طول ۱۲ سال به بانك مسكن باز پرداخت مي كنند.

روند محاسبات نرخ سود نشان مي دهد كه در هفته اخير در روز يكشنبه بيشترين حد اين متغير ثبت شده كه برابر با ۲۰٫۳ درصد بوده است. يعني تقريبا ۳ واحد درصد بالاتر از نرخ اسمي آن.

در نهايت اما نرخ سود درپايان هفته چهارم فرودين در حد ۲۰٫۲ درصد قرار گرفت و تقريبا روند ثابتي را پشت سر گذاشت.

در همين خصوص نهايتا خالص هزينه‌هاي مجرديني كه در تمامي روزهاي هفته گذشته براي اخذ وام مسكن از طريق خريد اوراق تسه اقدام كرده و بايستي آن را در طول ۱۲ سال به بانك باز پرداخت كنند دامنه نوساني موازي با نرخ سود وام مسكن داشته است. بر اين اساس خالص هزينه پرداختي مجردين در روز شنبه ۲۱ فروردين ماه ۱۷۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان بود و در انتهاي هفته نيز در همين حد برآورد شد. اين رقم براي متاهلين از ۳۲۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.

از آنجا كه هزينه اي كه در مجموع متقاضيان وام مسكن درازاي دريافت وام مي پردازند روندي همگون با روند سود و هزينه اوراق داشته است، بنابرين در اين شاخه نيز هزينه نهايي وام مسكن در روز يكشنبه به بيشترين مقدار خود در هفته اخير دست يافت.

منبع: اقتصادنيوز

گزارش اشکال Top