افزایش ٨١ درصدی هزینه خرید مسکن در تهران

خریداران مسکن در تهران باید به طور متوسط ٨١ درصد بیش از گذشته برای خرید هزینه کنند.

گزارش مركز آمار ايران از وضعيت قيمت مسكن در پايان سال قبل نشان مي دهد كه عدد شاخص در اسفند ١٣٩٩ بر اساس ماه پايه فروردين ١٣٩۵ به ۶٨٩,٩ رسيد كه نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزايش داشته است.

كاهش تورم نقطه‌اي
نرخ تورم نقطه‌اي، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است و اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه‌اي در اسفند ماه ١٣٩٩ به عدد ٨١,٩ درصد رسيده است؛ يعني بايد خريداران براي خريد يك واحد مسكوني در شهر تهران نسبت به اسفند ١٣٩٨ معادل ٨١.٩ درصد بيشتر پرداخت كنند. تورم نقطه‌اي اين ماه در مقايسه با ماه قبل(٩١,٣) ٩.۵ واحد درصد كاهش يافته است.

كاهش تورم ماهانه
اما منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت ماه جاري، نسبت به عدد شاخص ماه قبل مي‌باشد كه در اسفند ماه ١٣٩٩ اين اطلاع به عدد ٣,٢ درصد رسيده است.

تورم ماهانه اسفند در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (۴,٧ درصد)، ١.۵ واحد درصد كاهش داشته است.

افزايش تورم سالانه
نرخ تورم سالانه نيز درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل مي‌باشد.

نرخ تورم سالانه دي ماه ١٣٩٩ املاك مسكوني شهر تهران به عدد ٧٨,٢ درصد رسيده است كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (٧۵,۴)، ٢.٨ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.

منبع: ايسنا

گزارش اشکال Top