گزارش نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن به مجلس ارائه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ارائه گزارش درباره نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران کردند.

مايندگان در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي جزئيات طرح جهش توليد و تأمين مسكن، ماده ۲۰ اين طرح را به تصويب رساندند.

مطابق با اين مصوبه، وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر ۳ ماه يك بار نسبت به انتشار عمومي و ارائه گزارش عملكرد مكتوب و رسمي در خصوص اجراي مفاد اين قانون به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.

نمايندگان در ادامه جلسه، ماده ۲۱ اين طرح را به كميسيون عمران ارجاع دادند. سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي كه رياست جلسه را بر عهده داشت، درباره دليل ارجاع اين ماده به كميسيون عمران، گفت: تصميم‌گيري درباره سبك زندگي ايراني –اسلامي در اين ماده به وزارت راه و شهرسازي سپرده شده اما مشخص نشده است كه كدام دستگاه نظارت بر روند اجراي آن را بر عهده دارد 

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اين موضوع بايد پيوست فرهنگي داشته باشد، ضمن اينكه ابعاد مختلف اين نوع معماري بايد مشخص شود، نقش شوراي عالي شهرسازي به عنوان سياست‌گذار در اين خصوص بايد مشخص باشد و همچنين بايد ضوابط مرتبط با محيط زيست نيز مشخص شود.

در ماده ۲۱ ارجاعي آمده است: وزارت راه و شهرسازي مكلف است در تهيه دستورالعمل طراحي و ساخت پروژه هاي مسكن حمايتي ، تحقق هويت و فرهنگ و سبك زندگي غني اسلامي – ايراني را صيانت نمايد و الزامات زيست محيطي، بهره وري انرژي، پدافند غيرعامل، پايداري، ارتقاء كيفيت، استحكام و ايمني در برابر حوادث طبيعي و غيرمترقبه با استفاده از روشهاي مناسب از جمله صنعتي سازي مسكن را رعايت نمايد. 

منبع خبر: مهر

گزارش اشکال Top