جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اذریزدی

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه صفاییه

رهن : 6ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امام حسین

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه مطهری

رهن : 7ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اذریزدی

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه زیتون

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

نیم طبقه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه صدوقی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.55ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 9ميليون اجاره : 1.25ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه فرودگاه

رهن : 6ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top