جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اذریزدی

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه زیتون

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه فرودگاه

رهن : 6ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امام حسین

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه پاکنزاد

رهن : 6ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه عابدی

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در یزد منطقه نواب

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه پاکنزاد

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top