جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه استقلال

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه کسنویه

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه مطهری

رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه 17شهریور

رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امام حسین

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 25ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 3ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top