جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 550تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 16ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اذریزدی

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه کسنویه

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 3ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه انقلاب

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه باهنر

رهن : 3ميليون اجاره : 600تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top