جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اذریزدی

رهن : 65ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه دانشجو

رهن : 30ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 60ميليون اجاره : 200تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اسکان

رهن : 30ميليون اجاره : 250تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در یزد

رهن : 65ميليون اجاره : 250تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 15ميليون اجاره : 250تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top