جستجوی ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 2.611ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 140متری 18/500, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 2.9ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 3.366ميليون

198متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 1.484ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 1.375ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 2.55ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان شخصی جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 3.422ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت فروش,پیش فروش در تهران

قیمت کل : 1.215ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه جنوب شرقی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top