جستجوی ملک

چاه عمیق جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه کرج

قیمت کل : 30ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

چاه عمیق جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه قزوین

قیمت کل : 42ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

چاه عمیق جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه قزوین

قیمت کل : 65ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه کرج

قیمت کل : 10ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه تهران

قیمت کل : 2ميليارد

26متر متر مربع

کاربری معاوضه با کشاورزی و باغ, سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top