جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 780ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 26سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 760ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 760ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 23سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 767ميليون

1 خواب 59متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 770ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 780ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه گلشهر شمالی

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 770ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top