جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 610ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 635ميليون

1 خواب 44متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 600ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 610ميليون

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 620ميليون

1 خواب 41متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 620ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه اسلامشهر

قیمت کل : 625ميليون

1 خواب

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه ایران گل محمدی

قیمت کل : 610ميليون

1 خواب 41متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top