جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه زیر همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 570ميليون

1 خواب 34متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 570ميليون

1 خواب 32متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 600ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 580ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 570ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top