جستجوی ملک

چاه عمیق جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه قزوین

قیمت کل : 65ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه کرج

قیمت کل : 91ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 78ميليارد

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 90ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 60ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 50ميليارد

سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

تأسیسات دامی و کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری چاه, سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top