جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 480ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 467ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آماده, جنوبی, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آماده, جنوبی, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 480ميليون

64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آماده, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top