جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 398ميليون

1 خواب 59متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 384ميليون

1 خواب 61متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 395ميليون

1 خواب 59متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 374ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 387ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 387ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 390ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 370ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آماده, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آماده, شمالی, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top