جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 320ميليون

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 300ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 300ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 324ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه هفتم, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 338ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 338ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 340ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 344ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 320ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 346ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top