جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 250ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اسلامشهر

قیمت کل : 250ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 300ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 300ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آماده, جنوبی, سند سه واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 293ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آماده, جنوبی, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 260ميليون

1 خواب 39متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آماده, شمالی, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 280ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آماده, سند سه واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 266ميليون

1 خواب 38متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, سیستم نقشه آماده, شمالی, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 250ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آماده, جنوبی, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top