جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.86ميليارد

3 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.9ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 27سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.88ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.82ميليارد

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه جنت آباد جنویی

قیمت کل : 1.855ميليارد

2 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2ميليارد

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.76ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه هفتم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.792ميليارد

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 79متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top