جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 7ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 11سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.7ميليارد

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 17سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.25ميليارد

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه

قیمت کل : 12.8ميليارد

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 500ميليون اجاره : 10ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 6ميليارد

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 10ميليون اجاره : 8ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 25ميليارد

141متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 6ميليارد

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 5ميليارد

42متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top